RODO

Pacjencie,

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, informujemy że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

1. Administratorem jest NZOZ KODENT, z siedzibą w Bochni, przy ul. Karosek 3.


2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane jedynie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.


3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynik, w szczególności z: art. 9 ust. 2 lit. h RODO, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).


5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


6. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


7. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.


8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego                  z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.


9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,    w tym w oparciu o profilowanie. 

10. RODO a sytuacja związana ze zmianami funkcjonowania placówki ze względu na COVID-19: Opłacenie e-wizyty i przesłanie potwierdzenia opłaty drogą e-mail, jest automatycznie zgodą na przeprowadzenie e-wizyty, udzielenie e-porady oraz zgodą na na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach związanych z udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej.